ห้องเมขลา

รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา
Classroom : 60 ท่าน
Theater : 100 ท่าน
U-Shape : 37 ท่าน
Buffet : 60 ท่าน
Set thai : 7 โต๊ะ

หมายเหตุ ท่านสามารถจัดรูปแบบห้องประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดมาได้

อุปกรณ์มาตรฐานของโรงแรม

  • โพเดียมพร้อมดอกไม้
  • กระดาษ+ดินสอ
  • โต๊ะลงทะเบียนพร้อมดอกไม้
  • ป้ายข้อความเวที
  • เครื่องเสียงพร้อมไมค์
  • LCD Projector
  • กระดานฟลิปชาร์ท(ลูกค้านำปากกา+กระดาษ+คลิปหนีบมาเอง)
ขนาดห้อง8 x 13 เมตร