ห้องปัญจดารา 2

รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา
Classroom : 30 ท่าน
Theater : 50 ท่าน
U-Shape : 21 ท่าน
Buffet : - ท่าน
Set thai : 4 โต๊ะ

หมายเหตุ ท่านสามารถจัดรูปแบบห้องประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดมาได้

อุปกรณ์มาตรฐานของโรงแรม

  • โพเดียมพร้อมดอกไม้
  • กระดาษ+ดินสอ
  • โต๊ะลงทะเบียนพร้อมดอกไม้
  • ป้ายข้อความเวที
  • เครื่องเสียงพร้อมไมค์
  • LCD Projector
  • กระดานฟลิปชาร์ท(ลูกค้านำปากกา+กระดาษ+คลิปหนีบมาเอง)
ขนาดห้อง8 x 9 เมตร