ห้องปัญจดารา 3

รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา
Classroom : - ท่าน
Theater : - ท่าน
U-Shape : 21 ท่าน
Buffet : - ท่าน
Set thai : - โต๊ะ

หมายเหตุ ท่านสามารถจัดรูปแบบห้องประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดมาได้

อุปกรณ์มาตรฐานของโรงแรม

  • โพเดียมพร้อมดอกไม้
  • กระดาษ+ดินสอ
  • โต๊ะลงทะเบียนพร้อมดอกไม้
  • ป้ายข้อความเวที
  • เครื่องเสียงพร้อมไมค์
  • LCD Projector
  • กระดานฟลิปชาร์ท(ลูกค้านำปากกา+กระดาษ+คลิปหนีบมาเอง)
ขนาดห้อง4 x 8 เมตร